22
سامانه جامع بودجه شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور راه اندازي شد

 

معاونت برنامه ريزي و توسعه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعلام كرد: سامانه بودجه شامل سه بخش بودجه شهرداري ها،بودجه دهياري ها و اعتبارات پرداختي سازمان به شهرداري ها و دهيار يها را ه اندازي شده است.

به گزارش روابط عموي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،اين سامانه داراي قابليتهاي كاربردي مي باشد كه در حال حاضر بودجه شهرداريها در مرحله بهره برداري توسط شهرداريه اي كشور مي باشد.

در اين سامانه ، امكان ثبت اطلاعات بودجه هر سال توسط شهرداري ها و دهياري هاي كشور،دسترسي هر شهر و روستا به اعتبارات دريافتي از سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور  وجود دارد.

اين امر سبب كاهش مراجعات و پي گيريهاي شهرداري ها ، اطلاع رساني لحظه اي و شفاف سازي اعتبارات پرداختي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور خواهد شد.

كاربران مي توانند از طريق آدرس http://budget.imo.org.ir به اين سامانه دسترسي يابند.

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.