سخت کوشی در کودک

به کودک اجازه دهید برای چیزی که
می خواهد تلاش کند !

اگر کودک چیزهایی که می خواهد را به آسانی بدست آورد معنای تلاش کردن و سخت کوشی را یاد نمی گیرد.