فصد خون شرق تهران
با پایان مسابقات آزاد کشوری

با پایان مسابقات آزاد کشوری جوانان بزرگسالان زنان؛
۲۷ تکواندوکار به رقابت های انتخابی ورود به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند