فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
دلیل سردرد

  هرگز با موی خ

دلیل سردرد

هرگز با موی خیس نخوابید
درجه حرارت بدن درخواب زیاد
میشود باموی مرطوب درجه حرارت
سر نمیتواندخودرابادرجه بدن تطبیق
دهد به همین علت سردردهای
شدید درشب میشود