فصد خون شرق تهران
برآ، ای آفتاب

برآ، ای آفتاب
ای توشه‌ی امید

برآ، ای خوشه‌ی خورشید

تو جوشان چشمه‌ای
من تشنه‌‌ای بی تاب،

برآ، سر ریز کن،
تا جان شود سیراب

سیاوش کسرایی
عکس تماشای طلوع آفتاب، ارتفاعات البرز، توچال