فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
خوشا بہ‌حال ڪسانے ڪه درهواے حس

خوشا بہ‌حال ڪسانے ڪه درهواے حسین
همیشـہ و همـہ جـا دیـدگانِ تَـر دارند

فقط بہ‌حُرمٺِ فیضِ دعاے ارباب اسٺ
تمــام اهـــلِ زمیــن آبـرو اگــر دارند

خداڪند ڪه شبِ اربعین حَرَم باشند
جماعتے ڪه به سَـر نیَّـٺِ سفـر دارند

حسیـن گفتـم و لبریـز اشتیاقـم ڪرد
گرفـٺ دسـٺ مـرا راهے عراقــم ڪرد

ستون ستون همہ‌را با اراده باید رفٺ
بہ عشق کرببلایش پیاده باید رفٺ

جبهه فرهنگی امامزادگان هارون وهاشم (ع)
لیلستان (مقدس)