فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
دوستیم
رفیقیم
عاشقیم
هر چه

دوستیم
رفیقیم
عاشقیم
هر چه هستیم را،
باید همان اول،
تعریف کنیم براى یکدیگر
باید یک خط بکشیم،
بینِ خودمان و آدمهاى اطرافمان،
و به خیلى ها اجازه ندهیم از آن خط،
که خطِ قرمزِ روابطمان به حساب مى آید،
پا پیش بگذارند
بعضى آدمها هستند که خیال میکنند،
بواسطه ى صمیمیتى که بینمان هست،
میتوانند گاه و بى گاه،
بى اجازه،
سرک بکشند به حیاط خلوتِ زندگیمان
که به خودشان اجازه میدهند هر از گاهى،
شخم بزنند باغچه ى زندگیمان را،
تا شاید کرمى پیدا کنند و با آن
بیفتند به جانمان
تمامِ ریتمِ خوشِ زندگىِ ما،
وابسته به همان خطِ قرمزى ست که باید،
اولِ هر رابطه اى،
چه عاشقانه
چه دوستانه
بکشیم جلوىِ پاى آدمها
علی قاضی نظام

عکس زمستان ۹۶
سیجان زیبا