فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
جنگ اقتصادی را باید جوانان اد

جنگ اقتصادی را باید جوانان اداره کنند

️ علیرضا سلیمی ، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس

دولت به دنبال کارهای صوری و نمایشی نباشد
چرا دولت از پیرمردها دل نمی کند؟

سیاسی
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440154
| خبرگزاری خانه ملت