فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
به عقب بر نمی گردیم، فقط

به عقب بر نمی گردیم، فقط

۱ بنزین را دوباره سهمیه بندی میکنیم

۲ اسم مسکن مهر را به «طرح ملی مسکن» تغییر و آن را ادامه میدهیم

۴ مقاومت را هم تنها راه موجود معرفی میکنیم

۵ غنی سازی در فردو را هم شروع میکنیم

فقط شش سال آزمون و خطا کردیم تا بفهمیم نباید بخاطر سیاسی کاری، تمام میراث گذشتگان را به حراج گذاشت