فصد خون شرق تهران
تمرین کوثر اساسه و یلدا ول

تمرین کوثر اساسه و یلدا ولی نژاد نمایندگان ایران در سومین دوره رقابت‌های گرنداسلم ۲۰۱۹

روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸