فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
اسکی بازان پرنده

اسکی بازان پرنده
در تصویر آقای گلمحمد قدمی و شادروان احمد قاسمی در کنار هم و آقای فریدون نعمتی کمی جلوتر دیده می شوند