فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
سخنی از امام علی ع

️امام علی (ع)میفرماید

هر کس به عیب خود بنگرد از عیب جوی دیگران باز می ماند و هر کس به آن که خدا به روزی داده راضی شود بر آنچه از دست داده اندوهناک نمی گردد
حکمت ۳۴۹
••✾ ✾••