فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
اوولگ،خشگ دره

👈اوولگ_خشگ دره

اندر ره حق تصرف آغاز مکن
چشم بد خود به عیب کس باز مکن

سّر همه بندگان خدا می داند
در خود نگر و فضولی راز مکن

#بابا_افضل_کاشانی