فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
تربیت فرزند 

علت بسی

تربیت فرزند

علت بسیاری از
گوشه گیری ها
و افسردگی های کودکان،
اختلافات والدین آنان است

ترسِ ازجدایی والدین (حتی بعداز دعوای جزئی)
اعتماد به نفس کودک را نابـود می کند

••✾ ✾••