فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
️تردد ساعتی ۱۷۰۰ خودرو از محورهای البرز

️تردد ساعتی ۱۷۰۰ خودرو از محورهای البرز

معاون هماهنگی عمرانی استان البرز با اشاره به اینکه ، میانگین تردد ساعتی در محور استان البرز ۴برابر سایر محورها در کشور است ، گفت میانگین تردد ساعتی در محورهای کشور حدود ۴۱۳ خودرو است ، ولی در استان البرز ۱۷۰۰ خودرو است.