فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اعدام برای متجاوز به پرستار

🔺اعدام برای متجاوز به پرستار

🔹فردی که پس از تماس با پرستار به بهانه #تزریق_آمپول وی را به خانه کشانده و به وی تجاوز کرده بود، با رأی شعبه یکم #دادگاه_کیفری استان البرز ، به #اعدام محکوم شد.