فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
حذف قبوض آب از سال آینده

حذف قبوض آب از سال آینده

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از آغاز حذف قبوض آب از سال آینده خبر داد و گفت

برای پاییز پیش بینی ترسالی شده است و این موضوع باید در بازنگری سدها مورد توجه قرار گیرد / ایسنا