فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
اعداد انگلیسی ابداع دانشمند ایرانی خوارزمی

#دانستنیها
اعدادی که به اعداد انگلیسی شناخته میشوند ابداع دانشمند، ریاضیدان ، ستاره‌شناس،فیلسوف ومورخ ایرانی، خوارزمی بوده است.
برابری هر عدد با تعداد زوایای آن
👇👇👇👇👇
@AlborzCity
کانال البرز

سیر بهترین درمان قندخون

#دانستنیها
سیر بهترین درمان برای کاهش مستقیم قند خون، بازسازی سلول های لوزالمعده و تحرک آن برای تولید انسولین به حساب می آید.

👇👇👇👇👇
@AlborzCity
کانال البرز