فصد خون شرق تهران
پلیس هوشمند امین مردم

پلیس هوشمند امین مردم

هفته نیروی انتظامی بر سبزپوشان پرتلاش گرامی باد
۱۱ مهر ماه لغایت ۱۷ ماه ۱۳۹۸