فصد خون شرق تهران
زرشک

#زرشک

ارسالی از اقای مرادی