فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
‏اکتبر روز جهانی سالمند

‏همین هایی که امروز
سالمند خطابشان میکنی
روزی کودکی بوده اند
با جهانی آرزو
بزرگ شدند
مادر شدند
پدر شدند
اما باور کن حقشان
خانه سالمندان نیست

۱ اکتبر روز جهانی سالمند