فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
شهروندان سد معبر نمایشگاه های اتومبیل کرج را گزارش دهند

♦️شهروندان سدمعبر نمایشگاه های اتومبیل کرج را گزارش دهند

🔹سد معبر یکی از مشکلات رایج در تمامی شهرهای بزرگ و مراکز استان ها به خصوص کرج است و یکی از موارد ملموس سدمعبر، پیاده راه هایی هستند که به نوعی به پارکینگ نمایشگاه های اتومبیل تبدیل شده اند.