فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
سرشماری زنبورداران

طبق اطلاعیه جهادکشاورزی زنبورداران ازششم تانوزدهم مهرماه سرشماری میشوند تاقبل ازاین تاریخ کوچ انجام ندهندتاازحقوق قانونی خودمحروم نگردند