فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
وقتی پارک میرین یا روی نیمکتها میشینید

وقتی پارک میرین یا روی نیمکتهای همگانی مینشینید مراقب سوزنهای آلوده که گویا برخی روانیها برای آلوده کردن دیگران کاشتند باشید/n

+قبلا نهایت آزار رسوندن چسبوندن آدامس بود، الان سوزن سُرنگ/n😐