وقتی پارک میرین یا روی نیمکتها میشینید

وقتی پارک میرین یا روی نیمکتهای همگانی مینشینید مراقب سوزنهای آلوده که گویا برخی روانیها برای آلوده کردن دیگران کاشتند باشید/n

+قبلا نهایت آزار رسوندن چسبوندن آدامس بود، الان سوزن سُرنگ/n😐