ویژگی شاد ترین زوج های جهان

به گفته‌ی روانشناسان،شادترین زوج‌های جهان،
ماهرترین افراد
درفراموش کردن نقاط ضعف همدیگرهستند
که این کار نیاز به بلوغ وپختگی فراوانی دارد

••✾ ✾••