فصد خون شرق تهران
ویژگی شاد ترین زوج های جهان

به گفته‌ی روانشناسان،شادترین زوج‌های جهان،
ماهرترین افراد
درفراموش کردن نقاط ضعف همدیگرهستند
که این کار نیاز به بلوغ وپختگی فراوانی دارد

••✾ ✾••