فصد خون شرق تهران
نقض حقوق شهروندی نابینایان را منزوی کرده است

نقض حقوق شهروندی نابینایان را منزوی کرده است

به گزارش «تابناک البرز»؛ امیدوار نیا گفت مشکلات عدیده ای پیش روی نابینایان است که مهمترین آنها  محدودیت حضور در  شهر و انجام امور معمول زندگیست