فصد خون شرق تهران

ترکیدگی لوله خیابان ولیعصر سوم
یه هفته است این لوله ترکیده ولی متاسفانه هیچ کسی رسیدگی نمی کنه

قابل توجه مسئولین محترم آبفا کمالشهر

شهروند