فصد خون شرق تهران
سخنان بزرگان

زندگی سلام شماره ۹ سخنان بزرگان

«موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همانهایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند » آنتونی رابینز