فصد خون شرق تهران
پیام سلامتی

 مناسبترین موا

پیام سلامتی

مناسبترین مواد غذایی
در کنار غذای اصلی

گوجه افزایش هضم وجذب ویتامین های غذا
کاهو کاهش پرخوری
جعفری افزایش آرامش هنگام خوردن غذاو کمک به هضم آن