علت سانحه ریلی زاهدان تهران مشخص شد

علت سانحه ریلی زاهدان تهران مشخص شد

رییس کمیسیون عالی سوانح شرکت راه‌آهن
علت سانحه ریلی قطار زاهدان تهران بازشدن پیچ و پابندهای ریل توسط افراد ناشناس بوده که گزارش آن به وزیر هم ارسال شده است