فصد خون شرق تهران
ماکرون رئیس جمهور فرانسه

ماکرون رئیس جمهور فرانسه

امیدوارم تا ساعات آینده اتفاق های خوبی درباره ایران رخ دهد

باید بحث های صریحی درباره فعالیت های هسته ای ایران، فعالیت های ایران در منطقه و همچنین فعالیت های بالستیک این کشور انجام شود