فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
کدام مشاغل در جهان بیشتر و کمتر مورد اعتماد هستند؟

📸 کدام مشاغل در جهان بیشتر و کمتر مورد اعتماد هستند؟

🔹بررسی بین‌المللی Ipsos MORI از ۲۳ کشور در سراسر جهان نشان می‌دهد، گروه دانشمندان، حتی بیشتر از دکترها مورد اعتماد مردم هستند
🔹 از جمله مشاغلی که کمتر مورد اعتماد مردم جهان قرار دارد، گروه‌های سیاستمداران، وزرای دولت و مدیران تبلیغاتی هستند.