فصد خون شرق تهران
برخورد مغز به جمجمه در صورت کم آبی

مغز داخل یک کیسه مایع قرار دارد که مانع از برخورد آن به جمجمه می شود

️در صورت کم آبی، مغز به جمجمه برخورد و باعث سردرد می شود

+ نوشیدنى هاى انرژى زا و کافئین دار آب بدن را کاهش میدهند