فصد خون شرق تهران
️سوزندان زباله و ضایعات در منطقه ۶ کرج

️سوزندان زباله و ضایعات در منطقه ۶ کرج

گفتنی است شهردار منطقه ۶ کرج بدلیل عدم نظارت و کم کاری در انجام وظایف قانونی در مدیریت اصولی پسماندهای شهری ، شکایت متعدد شهروندان بدلیل سوزاندن پسماندها، عدم توجه به اخطاریه های محیط زیست و اقدام به تهدید علیه سلامت شهروندان به دادسرا معرفی شد