فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
مهارت شاد زیستن

•حرف زدن ک

مهارت شاد زیستن

•حرف زدن کمتر، عمل بیشتر
•حرص کمتر، بخشش بیشتر
•نگرانی کمتر، توکل بیشتر
•رانندگی کمتر، پیاده روی بیشتر
•عصبانیت کمتر، خنده بیشتر
t me avizar