فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
رانندگان استان البرزی هنگام استفاده از نازلهای سوخت به وجود برچسب استاندارد توجه کنند

رانندگان استان البرزی هنگام استفاده از نازلهای سوخت به وجود برچسب استاندارد توجه کنند

مدیر کل سازمان استاندارد استان البرز با اشاره به اینکه ، رانندگان استان البرزی هنگام استفاده از نازل های سوخت به وجود برچسب استاندارد توجه کنند ، گفت در صورتی که شهروندان شکایتی از عملکرد نازل سوخت در جایگاه ها دارند ، موضوع را از طریق سامانه ثبت شکایات ۱۵۱۷ اعلام ، تا به صورت ویژه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد