فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
بزرگراه شمالی کرج به وزرات راه داده شد

بزرگراه شمالی کرج به وزرات راه داده شد

شهرداری کرج با انعقاد تفاهمی بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ادامه احداث پروژه بزرگراه شمالی به این وزارتخانه محول می شود