فصد خون شرق تهران
‏ این زوج که ۴۸ ساعت بعد از آ

📸‏ این زوج که ۴۸ ساعت بعد از آشنایی‌شان در ‎#ووداستاک این عکس را ثبت کرده‌اند، بعد از نیم قرن همچنان با هم هستند.
{عشق گاهی استثنا هم دارد}