فصد خون شرق تهران
️پیگیری ویژه پرونده ‌های مالی در استان البرز

️پیگیری ویژه پرونده ‌های مالی در استان البرز

رئیس کل دادگستری البرز تلاش ما بر این است که آمار دقیقی از وضعیت پرونده‌ اقتصادی استان داشته باشیم ، و به این منظور از تمامی بخش‌ های دادگستری آماری احصاء و اقدامات و پیگیری ‌های ویژه‌ ای برای پرونده‌ های مالی خواهیم داشت.