فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
دکتر جورجیا پردوم اسنادی را منتشر کرده که از لحاظ ژنتیکی وجود آدم و حوا را ثابت میکند

دکتر جورجیا پردوم اسنادی را منتشر کرده که از لحاظ ژنتیکی وجود آدم و حوا را ثابت میکند

او مدعئ است که DNA تمام انسان ها به یک انسان واحد میرسد که حدود ۱۳۵ هزار سال پیش زندگی میکرده است

منبع: https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol6/iss1/9