رشد نقدینگی در دولتهای مختلف

رشد نقدینگی در دولتهای مختلف
این روزها صحبتهای زیادی درباره رشد بالای نقدینگی می شود اما رشد نقدینگی در سالهای اخیر و گذشته چگونه بوده است؟
در این نمودار وضعیت رشد نقدینگی در دوره های مختلف را مقایسه کرده ایم

مسکن به کدام سمت می رود
 تحل

مسکن به کدام سمت می رود
تحلیل کوتاه سعید مسگری از آینده مسکن در سال ۹۸

️ ️ ️ ️ ️
پست های کوتاه اقتثصادی را در اینستاگرام بخوانید
www instagram com smmeco