فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
️ کلیسای سهرل تبریز

 ️ ش

️ کلیسای سهرل تبریز

️ شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی تنها شهر ایران است که با داشتن ۱۰ کلیسا بیشترین کلیسا را در خود جا داده است